Mål: M 8719-18

MÖD 2019:24

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till de nya reglerna om vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit länsstyrelsens ansökan om utdömande av vite eftersom verksamhetsutövaren i tid anmält sig till den nationella planen. Ändamålet med vitet har därför förlorat sin betydelse.

MÖD 2019:24