Mål: F 2827-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om ersättning vid fastighetsreglering dömt i enlighet med vad parterna slutligen har enats om.