Mål: P 5083-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omfattningen av utförda byggåtgärder inte utgjort skäl att sätta ned en byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha inrett en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut fastställts.