Mål: P 10914-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge bygglov för en biltvättanläggning. Åtgärden har godtagits som en mindre avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte bl.a. med hänsyn till den tid som gått sedan det ursprungliga bygglovet meddelades och till att den omgivningspåverkan som biltvättanläggningen genererar får anses likvärdig med andra typer av verksamheter som kan tillåtas med stöd av planbestämmelsen.