Mål: P 4928-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att i en detaljplan utpekat område där strandskydd upphävs är ett LIS-område samt att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. Mark- och miljööverdomstolen har även gjort bedömningen att det finns särskilda skäl för att det inte ska vara kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i planen samt att detaljplanen inte innebär betydande olägenhet för de klagande och inte strider mot kraven på anpassning. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och kommunens beslut att anta planen har fastställts.