Mål: M 12278-18

Avgörande

Enligt 10 kap. 8 § miljöbalken är preskriptionslagen inte tillämplig på ansvar för avhjälpande av miljöskada. Fråga om regressfordran avseende saneringskostnader kan prekluderas enligt 6 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. MÖD har bedömt att regressfordran för saneringskostnader faller utanför undantaget från preskription och att en sådan fordran därmed kan prekluderas.