Mål: P 367-19

MÖD 2019:22

Vägledande avgörande

Byggsanktionsavgift för fasadändring som utförts utan bygglov och startbesked. MÖD har bedömt att det funnits grund för att utfärda byggsanktionsavgift, men funnit skäl att sätta ned avgiften bland annat eftersom det mot bakgrund av vissa formuleringar i ett karaktärsprogram funnits utrymme för den avgiftsskyldige att göra en felbedömning av om åtgärden krävt bygglov.

MÖD 2019:22