Mål: M 5405-18

Avgörande

Länsstyrelsen förelade ett bolag att upphöra med täktverksamhet avseende upplagda muddermassor där det hade etablerats ett vegetationstäcke. Mark- och miljödomstolen instämde i att ett nytt naturtillstånd hade inträtt på del av upplaget och preciserade området där brytning inte fick ske utan täkttillstånd. Mark- och miljööverdomstolen delade bedömningen och avslog bolagets överklagande.