Mål: F 11288-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det föreligger hinder mot att fastställa ett servituts omfattning i enlighet med vad parterna enats om.