Mål: M 12152-17

Avgörande

Delar av ett tidigare vattenkraftverk såsom tröskel, kanalintag, damm och utloppskanal hade tidigare lagligförklarats. Nu ansöktes om tillstånd att bygga ett minikraftverk på anläggningen, som är belägen inom det område där förbud mot utbyggnad av vattenkraft råder enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolen ansåg att den ansökta verksamheten skulle medföra mer än obetydlig miljöpåverkan och därför inte kunde anses tillåtlig enligt undantagsbestämmelsen i 4 kap. 6 § miljöbalken och avslog ansökan. Mark- och miljööverdomstolen fann att undantagsbestämmelsen kunde tillämpas i detta fall, eftersom det redan förelåg en påverkan på miljön genom de lagligförklarade delarna och vattenflödet fortsatt ska vara detsamma som i dagsläget samt att den ytterligare påverkan på landskapsbilden, naturvården och fisken som anläggningen innebär får anses innebära en sådan obetydlig miljöpåverkan som avses med bestämmelsen.