Mål: P 1344-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har återställt tiden för en bostadsrättshavare att överklaga ett beslut om bygglov för bl.a. en tillbyggnad. Bostadsrättshavaren har en lägenhet i ett hus som direkt angränsar till den fastighet som bygglovet avser och den lovsökta tillbyggnaden ska ske i nära anslutning till bostadsrättshavarens lägenhetsfönster. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att nämnden varit skyldig att enligt 9 kap. 41 b § PBL skicka ett meddelande om bygglovet till bostadsrättshavaren. Eftersom nämnden inte gjort det har bostadsrättshavaren haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga bygglovsbeslutet i rätt tid.