Mål: P 11078-18

Avgörande

En bostadsrättsinnehavare har inte ansetts ha rätt att överklaga ett beslut att bevilja bygglov för ett flerbostadshus på en näraliggande fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt länsstyrelsens avvisningsbeslut.