Mål: M 159-19

Avgörande

Ett föreläggande att ta bort en brygga eller ansöka om strandskyddsdispens för arrendatorer som har förvärvat en brygga som tidigare arrendatorer uppfört. Överlåtelsen har inte skett för att kringgå strandskyddet och de nya arrendatorerna har inte haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades. Det kan med stöd av 26 kap. 12 § miljöbalken inte anses skäligt att förelägga klagandena att riva bryggan och därmed inte heller att förelägga dem att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand. Föreläggandet har därför upphävts.