Mål: M 10685-18

Avgörande

Ett bolag köpte och sålde begagnade fordon. Miljönämnden ansåg att bolagets verksamhet innefattade mellanlagring av farligt avfall och beslutade att förbjuda bolaget att förvara uttjänta fordon och fordonsdelar eftersom det kunde medföra risk för spill och läckage på genomsläppliga ytor. Bolaget anförde att fordonen inte skulle ses som avfall utan var funktionsdugliga med reparationsbehov. Mark- och miljödomstolen ändrade beslutet på så sätt att lagring fick ske i två arbetsdagar. MÖD ansåg att det var svårt att bedöma konsekvenserna av föreläggandet och att det inte gavs ett tillräckligt tydligt besked om vad bolaget ska göra för att följa det. Med stöd av 27 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden upphävde MÖD föreläggandet eftersom det inte uppfyllde kraven på tillräcklig tydlighet och således hade en olämplig utformning trots att det endast var miljönämnden om överklagat mark- och miljödomstolens dom.