Mål: M 4874-18

Avgörande

Nätkoncession för linje. Den planerade luftledningen syftar till att förstärka och förbättra leveranssäkerheten i befintligt regionnät. MÖD har funnit att nätkoncession inte kan ges eftersom den valda lokaliseringen inte framstår som den som med minsta intrång och olägenhet för miljön uppnår den planerade åtgärdens ändamål, bland annat mot bakgrund av möjliga alternativ, ledningens påverkan på landskapsbilden och eftersom upprätthållandet av populationen av berguv i området försvåras.