Mål: P 10811-18

Avgörande

Åtgärdsföreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL. En nyttjanderättshavares förvar av egendom på en fastighet föranledde byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren att ha anbringat fastigheten i vårdat skick senast tre månader efter att beslutet fått laga kraft. Inom den utsatta fristen ansökte fastighetsägaren om stämning och yrkade att tingsrätten skulle förplikta nyttjanderättshavaren att bortföra föremålen från fastigheten. Genom detta fick fastighetsägaren anses ha gjort vad som kunnat krävas för att efterkomma föreläggandet. Ansökan om utdömande av vite avslogs därför.