Mål: M 12098-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att dispens från det generella biotopskyddet för två alléer kan ges. Sedan kommunen gett in ny utredning om alléträdens vitalitet har parterna varit överens om att finns särskilda skäl för dispens. Mark- och miljööverdomstolen har delat parternas bedömning. Ett villkor har ändrats.