Mål: M 6974-17

Avgörande

Fråga om en vindkraftpark om 41 verk fördelade på två områden kan tillåtas med hänsyn till rennäring samt natur- och kulturvärden. Mark- och miljööverdomstolen förklarade vindkraftparken vara tillåtlig såvitt avsåg högst 37 verk med fasta positioner med en flyttmån på 100 meter. Varken naturvärden eller rennäringen bedömdes påtagligt skadas av denna etablering när fyra verk i särskilt värdefull natur avslagits. Eftersom det inte bedömdes lämpligt att Mark- och miljööverdomstolen som första instans skulle pröva och bestämma villkor, som även hade ändrats i överklagandet till MÖD, återförvisades målet till miljöprövningsdelegationen för meddelande av tillstånd samt erforderliga villkor och beslut.