Mål: M 12321-18

Avgörande

Det har i ett vitesföreläggande om återställande av mark inom strandskyddat område inte tydligt framgått vilket resultat som fordrats. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens föreläggande (jfr RÅ 1994 ref. 29).