Mål: M 6860-17

Avgörande

Fråga om en vindkraftpark om drygt 100 verk fördelade på fyra områden kan tillåtas med hänsyn till rennäring samt natur- och kulturvärden. Mark- och miljööverdomstolen förklarade vindkraftparken vara tillåtlig såvitt avsåg högst 81 verk i tre delområden med fasta positioner med en flyttmån på 100 meter. En etablering i det fjärde delområdet ansågs framför allt innebära en påtaglig skada på rennäringen. Eftersom det inte bedömdes lämpligt att Mark- och miljööverdomstolen som första instans skulle pröva och bestämma villkor, som även hade ändrats i överklagandet till MÖD, återförvisades målet till miljöprövningsdelegationen för meddelande av tillstånd samt erforderliga villkor och beslut.