Mål: P 486-19

MÖD 2019:35

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan för tillbyggnad av ett enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den åtgärd som detaljplanen möjliggör, och som är huvudsyftet med planen, kommer att skada byggnadens kulturhistoriska värden på ett sådant sätt som innebär en förvanskning av byggnaden i strid med 8 kap. 13 § första stycket PBL.