Mål: P 10674-18

Avgörande

Fråga om grannes rätt att överklaga en byggnadsnämnds beslut att ge fastighetsägare startbesked för installation av braskamin. Grannen gjorde gällande att hon kommer att drabbas av olägenheter av den rök som uppstår vid eldning på prövningsfastigheten, att detta kränker hennes civila rättigheter och att hon därmed enligt Europakonventionen har rätt att få saken prövad. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att användningen av eldstaden och de utsläpp användningen kan medföra inte prövas genom startbeskedet och att grannen, om hon drabbas av olägenheter på grund av användningen av eldstaden, har möjlighet att få sin sak prövad genom att påkalla tillsyn enligt miljöbalkens regler. Bestämmelsen i 13 kap. 15 § PBL om att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden eller anmälaren i ärendet strider därmed inte mot Europakonventionens bestämmelse om rätten till domstolsprövning. Klaganden har i egenskap av granne alltså inte haft rätt att överklaga nämndens beslut om startbesked.