Mål: P 2835-19

Avgörande

Fråga om det funnits fog för nämnden att förelägga ägaren av en renvaktarstuga att vidta rättelse genom att ta bort densamma. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det utifrån bevisbördans placering och den utredning som finns i målet inte är visat att nämnden har haft fog för föreläggandet. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts.