Mål: P 8784-18

Avgörande

Bygglov för byggnad. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen, då byggnadshöjden var planenlig och gällande anpassningskrav mot den bakgrunden fick anses vara uppfyllda, fastställt kommunens beslut att ge bygglov.