Mål: P 1498-19

Avgörande

Återställande av försutten tid. Miljö- och bygglovsnämndens prövning avsåg bygglov utom detaljplan varför bl.a. de hyresgäster och boende som berörs skulle underrättas och ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Sökanden i MÖD var när nämnden beviljade bygglov ännu inte boende i området. Länsstyrelsen återförvisade ärendet till nämnden och anförde att nämnden inte hade prövat ansökan mot rätt bestämmelser. Vid den prövning som därefter gjordes var det såvitt framkommit inte känt för nämnden att sökanden då bodde i området. Mot den bakgrunden och eftersom nämnden redan tidigare hade gett berörda tillfälle för yttrande över bygglovsansökan ansåg MÖD att nämnden inte kunde anses ha brustit i sin kommuniceringsskyldighet. MÖD ansåg vidare att sökanden inte kunde anses som känd sakägare enligt 9 kap. 41 b § vid prövningen av ansökan om återställande av försutten tid.