Mål: M 6362-18

Avgörande

En kommun hade beslutat om ett vattenskyddsområde för en vattentäkt med särskild förskrift om användning av kemiska bekämpningsmedel inom området. En verksamhetsutövare med jordbruksmark inom området begärde ersättning enligt 31 kap. 4 miljöbalken för den skada som inskränkningen av pågående markanvändning innebär. Kommunen gjorde gällande att inskränkningen inte var större än vad som ändå följer av de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken. MÖD fann att föreskriften gick utöver hänsynsreglerna i miljöbalken och att markanvändningen försvårades avsevärt. Ersättning ska därför utgå.