Mål: P 10881-18

Avgörande

Bygglov. Vid syn konstaterade MÖD att det lovsökta garaget, som enligt ansökan ska bli väsentligt lägre än huvudbyggnaden, endast i mycket begränsad omfattning kan antas komma att försämra rådande sikt- och ljusförhållanden på grannfastigheten. Mot den bakgrunden ansåg MÖD vid en samlad bedömning att uppförandet av byggnaden inte kunde anses innebära någon egentlig olägenhet och därför kunde tillåtas med stöd av en undantagsbestämmelse i stadsplanen.