Mål: P 2962-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en flexibel detaljplan ger möjlighet att lokalisera den planerade bebyggelsen på sådant sätt att betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL inte uppstår och att skäl för upphävande av antagandebeslutet saknas. Det finns inte heller förutsättningar att ändra detaljplanen i enlighet med vad klagandena yrkat i andra hand.