Mål: P 4216-19

Avgörande

Återställande av försutten tid. Mark- och miljööverdomstolen godtog samhällsbyggnadsnämndens påstående om när den fått del av länsstyrelsens beslut. Av beslutet framgick inte inom vilken tid som ett överklagande skulle ske. Länsstyrelsens på annat sätt lämnade information om överklagningsfristen fick nämnden anses ha haft fog för att förlita sig på. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att nämnden hade haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet och återställde den försuttna tiden.