Mål: M 10413-18

Avgörande

MÖD har bedömt att ansökan om tillstånd för uppförande av maskinhall inom område med förordnande om landskapsbildsskydd ska avslås med hänsyn till maskinhallens påverkan på gårdsstrukturen och landskapsbilden i övrigt. Då alternativa utformningar och placeringar av maskinhallen varit möjliga leder en intresseavvägning inte till någon annan bedömning.