Mål: P 10861-18

Avgörande

Bygg- och marklov. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att marknivån ska bedömas utifrån det färdiga resultatet och instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att lov kan ges för utvändig ändring/fasadändring av befintlig huvudbyggnad, ändrad planlösning samt marklov för utfyllnader.