Mål: P 9544-18

Avgörande

Bygglov. MÖD konstaterade att den ansökta byggnationen genom sin storlek och utformning kommer att bli dominerande och från omgivande högre belägna platser upplevas som en stor och med en befintlig byggnad sammanhängande byggnadsvolym samt att det inte kan anses vara fråga om sådan kompletterande bebyggelse som enligt översiktsplanen kunde tillåtas. Den ansökta bebyggelsen uppfyller enligt MÖD inte PBL:s krav på anpassning till omgivningen (2 kap. 6 §). Sökandens enskilda intresse av att få bebygga fastigheten i enlighet med ansökan ansågs inte vara så stort att det kan påverka bedömningen. MÖD ändrade därför MMD:s dom och fastställde länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet.