Mål: M 4698-18

Avgörande

Anmälan om vattenverksamhet för förlängning av flytbrygga i småbåtshamn. Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte att hamnen omfattades av riksintresset för kommunikationer (Karlshamns hamn). Det var därför inte fråga om någon påtaglig skada på riksintresset.