Mål: P 4701-18

Avgörande

Bygglov för ändring av småbåtshamn genom förlängning av flytbrygga. Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte att hamnen omfattades av riksintresset för kommunikationer (Karlshamns hamn). Det var därför inte fråga om någon påtaglig skada på riksintresset.