Mål: P 8494-18

Avgörande

Detaljplan för enstaka fastighet i fjällby. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den exploateringsgrad och byggnadshöjd som detaljplanen medgav inte stod i strid med bestämmelsen om skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden i 4 kap. 36 § plan- och bygglagen. Beslutet att anta detaljplanen fastställdes.