Mål: P 103-19

Avgörande

Bygglov för flerbostadshus och garage. Sedan mark- och miljödomstolen avslagit en bygglovsansökan, med hänvisning till att byggnadens utrymningsvägar inte uppfyller kraven på brandsäkerhet, har Mark- och miljööverdomstolen fastställt byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov och konstaterat att detaljplanens bestämmelse om utrymningsvägar har följts och att den närmare prövningen om utrymningsvägarna uppfyller de tekniska egenskapskraven görs i det tekniska samrådet.