Mål: F 11697-17

Avgörande

Fråga om inrättande av gemensamhetsanläggning avseende väg. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte kan anses vara av väsentlig betydelse för två fastigheter som har annan utfartsväg anordnad att ha del i gemensamhetsanläggningen. Beträffande övriga fastigheter har domstolen bedömt att förutsättningarna för att inrätta gemensamhetsanläggningen är uppfyllda.