Mål: P 2099-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det i en detaljplan som bl.a. syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse inte tagits skälig hänsyn till en befintlig industri. Kommunens överklagande av mark- och miljödomstolens dom, enligt vilken detaljplanen upphävts, har därför avslagits.