Mål: P 8697-18

Avgörande

Ansökan om återställande av försutten tid har beträffande ett bygglovsbeslut avvisats eftersom den gjorts mer än tre veckor efter det att förfallet upphörde och beträffande ett annat bygglovsbeslut avslagits eftersom MÖD bedömt att sökandena inte hade laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga beslutet i tid.