Mål: F 3512-18

Avgörande

Ledningsrätt i belysningsmast. För att ledningsrätt ska kunna ges krävs att den aktuella masten är tillbehör till fast egendom. Presumtionen i 2 kap. 1 § jordabalken att masten är tillbehör till fast egendom är inte bruten genom den bevisning som har åberopats av fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning fastställs därför. Också fråga om parternas rätt till ersättning för rättegångskostnader.