Mål: P 8907-18

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad m.m. Enligt en stadsplan som gäller som detaljplan krävs ett minsta avstånd mellan byggnaderna på tomten om 12 meter eller i undantagsfall 9 meter. Den sökta åtgärden, uppförande av ett gästhus, innebär att avståndet mellan den befintliga huvudbyggnaden och gästhuset blir 5 meter. Mot bakgrund bl.a. av att det inte är möjligt att placera gästhuset så att såväl kravet på avstånd till fastighetsgräns som kravet på avstånd mellan byggnader är uppfyllt har MÖD bedömt att gästhusets placering kan godtas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.