Mål: M 8068-17

Avgörande

Tillsyn av vattenverksamhet vid en damm som har använts för flottning. Naturmiljön är påverkad dels av dammen i sig och dels av att befintliga dammluckor har lämnats öppna. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till länsstyrelsen för närmare utredning av vilka åtgärder som bör vidtas och vem som bör utföra dessa.