Mål: P 10408-18

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att byggnadshöjden ska beräknas för varje byggnadsdel för sig. Detta innebär, som mark- och miljödomstolen också ansåg, att byggnadshöjden för en byggnadsdel ska beräknas från den allmänna platsens medelnivå vid tomten medan de övriga två delarna ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Däremot anser Mark- och miljööverdomstolen att byggnadshöjden är för hög för att kunna anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelse, varför bygglov inte kan ges.