Mål: M 3437-19

Avgörande

Parterna i målet har varit överens om att ett föreläggande om visst förbud ska upphävas. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att gör annan bedömning och har därför upphävt föreläggandet