Mål: F 5655-18

Avgörande

Omprövning enligt anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att en nybildad fastighet inom båtnadsområdet innebar att förhållandena hade ändrats på ett sätt som väsentligt inverkade på frågan om deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Att fastigheten omfattades av detaljplan med kommunalt huvudmannaskap medförde ingen annan bedömning.