Mål: P 8899-18

Avgörande

Återställande av försutten tid. Bygglov hade beviljats för nybyggnad av ett flerfamiljshus. Meddelande om beslutet kungjordes men skickades inte till bostadsrättshavare på intilliggande fastigheter. MÖD har bedömt att dessa bostadsrättshavare i och för sig var att betrakta som kända sakägare, men att antalet sådana sakägare i detta fall var så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som var försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem enligt 9 kap. 41 b § 2 PBL. Bostadsrättshavarna ansågs därför inte ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga bygglovsbeslutet i rätt tid.