Mål: P 12405-18

Avgörande

Förbud mot användning av byggnad. Nämnden förbjöd med stöd av 11 kap. 33 § PBL fastighetsägare att använda hela byggnaden på fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den utredning som nämnden åberopat inte ger tillräckligt stöd för slutsatsen att byggnadens brister utgör skäl för ett beslut om användningsförbud gällande hela byggnaden. Domstolen har vidare bedömt att det finns anledning för nämnden att undersöka vilka andra och mindre ingripande tillsynsåtgärder som behöver vidtas. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt mark- och miljödomstolens dom innebärande att nämndens beslut upphävs och att ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.