Mål: F 12070-18

Avgörande

Vid värdering av en delägares andel i en samfällighet som överförts till en kommunal fastighet har MÖD beaktat att fastighetsregleringen inneburit att möjligheten att förvara båt på fastigheten gått förlorad. Ersättningen har därför bestämts till ett högre belopp än vad lantmäteriet och mark- och miljödomstolen beslutat.