Mål: F 311-19

MÖD 2019:8

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tekniskt råd som i ett tidigare avgörande uttalat sig på ett visst sätt om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet vid bestämmande av andelstal i vägar (gemensamhetsanläggningar) inte är jävig i ett senare mål om en annan gemensamhetsanläggning, med samma klagande, som även det rör tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden.
MÖD 2019:8