Mål: P 11904-18

Avgörande

I ett mål om bygglov för ett enbostadshus anförde klaganden i MÖD att bygglovet stred mot detaljplanen eftersom endast en femtedel av fastigheten fick bebyggas. Nämnden medgav att den hade tolkat detaljplanen fel tidigare genom att endast inräkna huvudbyggnaden i denna femtedel. Eftersom sakägarna därför borde ha fått yttra sig i samband med bygglovsansökan enligt 9 kap. 25 § PBL undanröjdes nämndens beslut och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.